Ing. Václav Hlaváč 57 let, ekolog

„Řeka Sázava – zelená osa města vhodná pro rekreaci a odpočinek.“

Mezi zastupiteli rozhodně není žádným nováčkem. Hned po revoluci působil čtyři roky v městském zastupitelstvu a byl členem rady města. Znovu nastoupil do zastupitelstva v říjnu roku 2003. V letech 2006-10 vedl výbor pro životní prostředí, s nímž prosadil řadu věcí od schválení zeleného okruhu města přes návrh protipovodňových a revitalizačních opatření na Cihlářském potoce, přípravu studie cyklostezek až po připomínkování nového územního plánu. Ve výboru aktivně působil i v dalších dvou volebních obdobích, soustředil se zejména na prosazení koncepčních materiálů – mj. projektovou přípravu zeleného okruhu, studii zóny kolem Sázavy, úpravy parku Budoucnost. Celý život jej provází láska k přírodě a ke všemu živému tvorstvu. Vystudoval lesnickou fakultu,  přes dvacet let vede havlíčkobrodské středisko Agentury ochrany přírody a krajiny, v současnosti také Správu Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Dlouhodobě se věnuje problematice záchrany ohrožených druhů živočichů a také otázkám vlivu dopravy na životní prostředí. Nadšení pro přírodu a její ochranu převzala i jeho dcera; syn vystudoval sociální ekonomii.

Zaměření Václava Hlaváče dává směr i tomu, co vidí jako priority při práci v zastupitelstvu.

Z hlediska životního prostředí ve městě je podle něj největším problémem doprava, nekontrolované zastavování okolní krajiny i nerespektování záplavových území vodních toků. Za velkou devizu města považuje zelenou zónu kolem řeky Sázavy. Ta by měla být nadále chráněna před další zástavbou a rozvíjena tak, aby mohla být příjemným místem pro krátkodobou rekreaci a odpočinek všech Broďáků, umožnila bezeškodný průchod povodní a uchovala si také potřebné ekologické funkce.