Ekonomika, investice, podnikání, majetek, veřejná správa

 

budeme prosazovat takovou výši participativního rozpočtu, která umožní v jednotlivých částech města řešit skutečné priority

městské byty již nebudeme prodávat. V těchto bytech modernizujeme topné systémy

ve veřejných budovách využijeme alternativních zdrojů energie a energetických úspor. Po vzoru Litoměřic budeme zpracovávat analýzu stavu hospodaření s energií, díky čemuž očekáváme úspory v městském rozpočtu

efektivní komunikace s úřady a digitalizace samosprávy už nebude sci-fi, ale realita

budeme vylepšovat vzhled města a jeho vizuální přehlcení reklamami

živnostníkům a podnikatelům nabídneme pomoc s vylepšením jejich vývěsních štítů a dalších cedulí

nakoupíme audiovizuální techniku tak, abychom vysílali každé jednání zastupitelstva města

na webu města zveřejníme také podklady k jednání rady města

chceme, aby i Havlíčkův Brod byl tzv. „chytrým městem“. Po vzoru Písku nebo Kolína zlepšíme fungování města na základě chytrých technologií, například informace o volných parkovacích místech, o vývozu odpadu nebo o úsporách energií v městských budovách. Díky těmto technologiím může město výrazně ušetřit

zjednodušíme život občanům… zavedeme chytrou kartu pro občany, kterou budou moci využít při parkování, návštěvě bazénu či knihovny

omezíme množství politiků v dozorčích radách městských firem, budeme do nich nominovat zejména odborníky. Dozorčí rady a další orgány nemají být “trafikami” pro jednoduchý přivýdělek

nebudeme prodávat městské Vodovody a kanalizace

budeme se s podnikateli a živnostníky bavit a vycházet jim vstříc při přípravě velkých projektů, které mohou ovlivnit jejich podnikání

uspořádáme pravidelná setkání se zaměstnavateli a podnikateli, kde budeme naslouchat jejich potřebám

podpoříme projekty, které povedou mladé lidi k zájmu o podnikání a živnosti

vše, co není ze zákona tajné, bude veřejné

veřejná doprava a všechny obecní veřejné budovy budou bezbariérové

podporujeme občanskou společnost, komunitní život, neziskové organizace a organizátory aktivit v kulturní, sportovní a sociální oblasti

v rámci dotační a grantové podpory zvážíme využití víceletých dotací a grantů

budeme pořádat pravidelná setkání s občany – konkrétní témata, cílené pozvánky

podpoříme vznik podnikatelského inkubátoru a jeho spolupráci s městem, místními podnikateli, firmami, školami, veřejností

 

Zdravotnictví a sociální služby

 

záleží nám na udržení rozsahu služeb brodské nemocnice

zřídíme hospic na území města

podpoříme vznik zubní pohotovosti v Havlíčkově Brodě

podpoříme rozšíření terénní péče o seniory tak, aby mohli co nejdéle zůstat v komfortu svého domova a nemuseli odcházet do pečovatelských domů

podpoříme službu Senior Taxi

rozšíříme lůžkové kapacity v Domově pro seniory Reynkova

podpoříme nestátní neziskové organizace v sociální oblasti a sociální firmy

řešení reálných problémů v rámci spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování

chceme propojovat služby pro seniory a mateřské školy

na Novém hřbitově budou přístupná veřejná WC

 

Školství a zájmová činnost

 

zvýšíme kapacitu mateřských škol

budeme postupně obnovovat herní prvky a revitalizovat zahrady mateřských škol

budeme udržovat a modernizovat školní objekty

vybudujeme nové školní hřiště a sportoviště Nuselská a otevřeme je také veřejnosti

přesuneme kotelnu Nuselská do objektu základní školy

obnovíme pavilon prvního stupně na základní škole Konečná

rekonstruujeme chatu Doubravanka ve Zdobnici v Orlických horách (AZ-Centrum)

vybudujeme výtah v základní umělecké škole J. V. Stamice

podporujeme všechny snahy ředitelů a ředitelek škol a školek o moderní a inovační vzdělávání a o vylepšení prostředí v jejich zařízení

podpoříme vznik nebo provoz lesní školky v Havlíčkově Brodě či v jeho blízkosti

budeme více a aktivněji spolupracovat se studentských parlamentem a zastupitelstvem

podpoříme rozvoj všeobecné gramotnosti na středních odborných školách (kurzy finanční, čtenářské, jazykové, mediální gramotnosti)

podpoříme praxi studentů pedagogických fakult v párových dvojicích s učiteli

nabídneme další vzdělávání pedagogických pracovníků v inovativních oblastech

dobrá praxe je motorem změn v našem školství. Podpoříme hospitace učitelů, ředitelů a pedagogických pracovníků v partnerských městech

podpoříme ředitele v rozvoji leadershipu a strategického managementu

vytvoříme vizi rozvoje vzdělávání, do něhož zařadíme všechny lokální aktéry ve vzdělávání (kroužky, AZ-Centrum, firmy, školy)

využijeme Místní akční skupiny jako nástroj podpory změny ve vzdělávání

chceme, aby se ve školách a školkách vařilo zdravěji a chutněji. Podpoříme zapojení škol do projektu “Skutečně zdravá škola”

vybudujeme více dětských koutků, míst na přebalování a kojení v budovách veřejných institucí a dalších městských zařízeních

víme, že druhý stupeň základní školy je extrémně důležitý. Vytvoříme podmínky pro kvalitní vzdělávání na druhém stupni ZŠ

zrealizujeme programy pro zlepšení environmentální osvěty, finanční gramotnosti, výuky práce s novými technologiemi

budeme podporovat celoživotní vzdělávání, neformální vzdělávání a komunitní život škol

 

Sport

 

podpoříme investice do sportovních areálů, za předpokladu spoluúčasti dalších složek státu a sportovních svazů

postavíme novou sportovní halu u řeky. Nabízí se logické funkční propojení se stávající halou

rozšíříme parkoviště u sportovní haly

opravíme zanedbanou tribunu fotbalového hřiště

zrekonstruujeme sociální zázemí letního koupaliště

vybudujeme nový skatepark se zázemím

postupné převzetí majetku TJ Jiskra bude krok k rovným podmínkám pro sportovní oddíly

budeme podporovat tradiční akce, turnaje, mládežnický sport

vytvoříme příznivé podmínky pro aktivní organizované i neorganizované sportování

zřídíme dětská hřiště v lokalitách, kde nejsou nebo jsou zastaralá (Perknov, Rozkoš, Ledečská, …)

chceme pomoci trenérům a trenérkám v mládežnickém a amatérském sportu. Přidáme sportovním oddílům peníze a budeme po vzoru Krnova pořádat semináře pro trenéry na témata moderních trendů ve sportu, zdraví mladých sportovců, regenerace nebo fyzioterapie

chceme lepší a jasnější pravidla pro sportovní granty, aby se předcházelo nejasnostem při jejich rozdělování a nikdo nebyl znevýhodněn

 

Životní prostředí

 

dokončíme revitalizaci parku Budoucnost, oživíme veřejný prostor a ochráníme přírodní dědictví Havlíčkova Brodu

park Budoucnost musí sloužit lidem, navrhneme vznik amfiteátru či letního kina, budeme pokračovat v budování zelených a odpočinkových zón města

budeme pokračovat v realizaci projektu Zelený okruh města (projektová příprava, odkup pozemků a realizace po částech)

každý strom znamená stovky litrů kyslíku denně, udržení vody ve městě a snížení teploty za letního horka. Proto je chceme i nadále sázet, aby zlepšovaly klima ve městě

navrátíme zeleň a stromy do města

některé zelené plochy osejeme lučním kvítím. Rozkvetlé louky vyžadují méně údržby, zadrží více vody a poskytnou útočiště některým druhům hmyzu, jako třeba motýlům

v městských lesích zavedeme šetrné hospodaření podle certifikátu FSC. To mimo jiné předchází kůrovcovým kalamitám. Vysázíme odolné smíšené lesy s minimálním obsahem smrku. Smrkové sazenice zvolíme jako kultivary odolnější suchu a škůdcům

chceme čistější chodníky: chceme více zón pro venčení psů a více stojanů se sáčky (Rozkošská ulice, Ledečská)

nabídneme pořadatelům kulturních a sportovních akcí vratné obaly místo jednorázových kelímků

nebudeme prodávat lesy a rybníky v majetku města

v případě možnosti odkoupíme rybníky od státu či jiných vlastníků (např. Nádražák)

revitalizujeme oblast mezi Vymazlenou kavárnou a rybníkem Kafíčko

budeme chránit rekreační zónu Lázničkova stráň

dešťovou vodu ze zpevněných ploch budeme odvodňovat primárně do zásaků

udržíme vysokou úroveň separace odpadů v Havlíčkův Brodě. Postupně zlepšíme vzhled separačních stání

i nadále budeme podporovat kompostování

budeme pečovat o veřejnou zeleň, okrasné plochy, vodní prvky v ulicích

vytvoříme taková opatření, abychom udrželi vodu v krajině a zabránili erozi (budování remízků, tůní, obnova, odbahňování a rekonstrukce rybníků)

 

Územní plánování

 

dokončíme cyklostezku do Perknova včetně opravy bývalého vlečkového mostu přes Sázavu

výstavba stezek pro alternativní dopravu všech druhů včetně pěších je pro nás prioritou

budeme pravidelně tvořit “pocitovou mapu města”, která bude mapovat místa, ve kterých se občané Havlíčkova Brodu necítí dobře

na částečný úvazek přijmeme městského architekta, který bude mimo jiné oponentem architektů dodávajících zakázky městu

chceme všechny důležité projekty ve městě řešit formou architektonické soutěže, abychom vždy dostali několik kvalitních řešení a mohli z nich vybrat to nejlepší

v rámci města přesuneme vedení velmi vysokého napětí pod zem

projednávání rozvojových cílů Havlíčkova Brodu bude vždy veřejné

vytvoříme studii pro oblast Cihlář – Vlkovsko (stezka, úprava pláže, obejití rybníka, herní prvky, odkup pozemků)

budeme postupně realizovat priority (top10) vzešlé z Veřejného fóra

postupně naplníme Strategický plán rozvoje města

 

Doprava

 

požadujeme realizaci již dlouho zvažovaného kruhového objezdu v nynější křižovatce u Vojtěšského hřbitova

spolurealizujeme PPP projekt na záchytné parkoviště a parkovací dům U Aleje

podporujeme navrhnuté alternativní vedení trasy, které by nezničilo zachovalou lokalitu Lázničkovy stráně a odklonilo dopravu od obydlených částí města

zavedeme pilotní projekt MHD zdarma pro všechny a po roce fungování vyhodnotíme jeho úspěšnost. V návaznosti na systém MHD zřídíme přestupní uzel v centru města

nedílnou součástí systému MHD budou periferní záchytná parkoviště pro osobní vozy včetně dostatku nabíjecích míst pro elektromobily

dáme více finančních prostředků na opravy chodníků a místních komunikací, prioritně tam, kde jezdí MHD a spojnic do místních částí

zvýšíme počet parkovacích míst mimo centrum města a jeho obytné zóny

zavedeme radary pro úsekové měření rychlosti v nebezpečných místech

vypracování dlouhodobé koncepce parkování pro občany, rezidenty i návštěvníky města je nutnost

zvážíme pořízení vysokorychlostních vah pro vážení přetížených kamionů

Vysočina je kopcovitá a ne každý to na běžném kole zvládne. Chceme proto podporovat elektrokola – zřízením nabíjecích stojanů, využitím v městských firmách a úřadech nebo podporou jejich půjčování

u všech nových projektů parkování podpoříme výstavbu dobíjecích stanic na elektromobily

spustíme službu bike sharing – sdílená elektrokola po městě. Pokud budeme úspěšní, navážeme sdíleným elektromobilem

stálá podpora bezmotorové dopravy – stezky a cesty pro pěší a cyklisty. Upravíme místní i dálkové cyklotrasy a nebezpečné křižovatky

zvýšíme parkovací kapacity na sídlištích – Výšina (parkovací dům), Žižkov, Pražská

vybudujeme či upravíme další parkoviště (u hřbitova, u Krajské knihovny Vysočiny)

zadáme studii proveditelnosti na podzemní parkování na Smetanově náměstí

ve spolupráci s Krajem Vysočina vybudujeme kruhový objezd Chotěbořská – SV obchvat

 

Kultura a cestovní ruch

 

kultura je v Havlíčkově Brodě dlouhodobě podhodnocena. Vytvoříme koncepci rozvoje našeho města. Zasadíme se o vznik regionálních expozic v muzeu Havlíčkova Brodu

řeku Sázavu musíme brát také jako rekreační zónu a vybudovat zde různé přístupy k vodě

v parku i na sídlištích budeme budovat a upravovat plochy či stolky tak, aby se zde mohlo piknikovat a jinak trávit čas venku (tzv. místní centra)

budeme lépe propagovat město Havlíčkův Brod a důvody k jeho návštěvě

chceme interaktivní expozici na téma Karel Havlíček Borovský

zřídíme expozici historie havlíčkobrodského hokeje

rozšíříme konání farmářských trhů

budeme lépe propagovat město Havlíčkův Brod a důvody k jeho návštěvě na městském webu, FB, vytvořením nových propagačních materiálů, v médiích, tisku i webech podporující turistický ruch

vytvoříme naučnou stezku, která upozorní na historické pamětihodnosti a osobnosti města

zajistíme půjčovnu piknikových dek v parku Budoucnost, vybudujeme lehací / sedací dřevěné rošty v parku Budoucnost

připravíme a po částech zrealizujeme rekonstrukci Městského divadla a kina Ostrov

připravíme plán využití Staré radnice po odchodu Krajské knihovny Vysočiny (Městské informační centrum, expozice města, výstavní prostory)

kostelní věž je dominantou Havlíčkova Brodu. Chceme jí opravenou, otevřenou, s expozicí

budeme pokračovat v restaurování barokních klášterních lunet

zachráníme kostely Svaté Kateřiny a Svaté Trojice. Jejich prostory využijeme pro Reynkovu galerii, lapidárium barokních soch a pořádání koncertů

odkoupíme velký sál KD Ostrov

v rámci dohodnutého podílu města dokončíme stavbu Krajské knihovny Vysočiny

budeme spolupracovat s Krajem Vysočina na modernizaci expozic a dalším rozvoji Muzea a Galerie

rozšíříme model města o další segmenty (socha Karla Havlíčka Borovského, hřbitov Svatého Vojtěcha, nad klášterem)

aktualizujeme koncepci kultury

budeme trvale podporovat kulturní aktivity, organizace a spolky

ozvláštníme veřejný prostor pomocí street-artu, studentských děl, velkoformátové venkovní galerie, pletáže

grantová podpora umění – umělecká díla do veřejného prostoru (městské budovy i venkovní prostranství, trvalé i dočasné expozice)

podpoříme akce Umění za výlohou, Štáflova paleta

zřídíme trvalý brod v Brodě jako podporu turismu, podnikání

navrátíme klášterní budovu a kostel mezi kulturní instituce města

podpoříme aktivity mezi partnerskými městy Brielle, Brixen, Spišská Nová Ves

trvale zpřístupníme Štáflovu baštu a Štáflovu chalupu

zasadíme se o údržbu hřbitova a hrobu Zdeňky Havlíčkové u kostela svatého Vojtěcha

vypracujeme funkční strategii kultury v našem městě

opravíme varhany v klášterním kostele